Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MOTO-ZONE Adam Trynkler, Aleja Niepodległości 700, 81-853, Sopot, NIP: 5851448453, REGON: 221918882

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a. pisemnie pod adresem: Aleja Niepodległości 700, 81-853, Sopot

b. mailowo: sklep.motozone@gmail.com

c. telefonicznie: 730 765 788

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

a. w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,

c. w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,

d. w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.

Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail sklep.motozone@gmail.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

6. Z uwagi na organizację działania i świadczenia usług, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenie usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

8. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

a. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,

b. w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,

c. jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego, itp.,

d. także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

e. do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. w szczególności prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.